HAWKS AFC HERNING VEDTÆGTER

§ 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER

Stk. 1: Foreningens navn er HAWKS AFC Herning

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Herning Kommunne

Stk. 3: Foreningens formål er at udbrede kendskab og interesse for amerikansk fodbold som amatøridræt, samt give klubbens medlemmer mulighed for at udøve den idrætsgren.

Stk. 4: Foreningen er medlem af Dansk Amerikansk Fodboldforbund (DAFF) og er underlagt deres love.

§2: OPTAGELSE I KLUBBEN

Stk. 1: Som aktivt medlem eller støttemedlem kan bestyrelsen optage enhver.

Stk. 2: Bestyrelsen er berettiget til at rette henvendelse til DAFF vedrørende medlemmernes eventuelle mellemværende med andre af DAFF`s medlemsforeninger.

Stk. 3: Hvis et medlem har et sådant mellemværende med andre af DAFF`s medlemsforeninger eller hvis bestyrelsen i øvrigt skønner at det strider mod foreningens interesser kan medlemskab afvises.

Stk. 4: Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver majoritet, som er forskrevet til ændringer af foreningens vedtægter, jf. §12.

Stk. 5: Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Stk. 6: Det overlades til bestyrelsen at fastsætte ordning for aktive medlemmer vedrørendeden tidsmæssige udstrækning af prøveperiode samt størrelsen af indmeldelsesgebyr og begyndelseskontingent.

§3: KONTINGENT

Stk. 1: Foreningens kontingent fastsættes for aktive medlemmer og støttemedlemmer for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Ønsker et medlem kun at deltage i en halv sæson eller mindre, afgøres det af bestyrelsen under hvilke betingelser det kan lade sig gøre.

Stk. 2: Kontingentet for aktive medlemmer skal betales på et tidspunkt fastsat af bestyrelsen. Kontingent for støttemedlemmer kan betales sæsonen igennem. Restance betyder udelukkelse fra deltagelse i klubbens aktiviteter.

Stk. 3: Indbetalt  kontingent tilbagebetales ikke.

§4: UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Stk. 1: For aktive medlemmers gyldige udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til d. 1 februar, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen.

Stk. 2: Udmeldelse fritager ikke for at betale allerede på udmeldelsestidspunktet forfalden kontingent.

Stk. 3: Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdato, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 4: Ingen, der pga. kontingentrestance er udelukket, kan optages på ny som medlem før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 5: Bestyrelsen kan ekskludere når særlige forhold taler derfor.

Stk. 6: Bestyrelsens beslutning kræver mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusion.

Stk. 7:           Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling.

Stk. 8:           Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 1/5 af medlemmerne, vedtages på en generalforsamling.

Stk. 9:           Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen.

Stk. 10:         Generalforsamlingens beslutning em eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 12.

Stk. 11: Et medlem der er ekskluderet i forhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun  optages som medlem i foreningen ved en ny generalforsamling, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

Stk. 12: Overtrædelse af DIF-s dopingregulativ med deraf følgende DIF-dom med suspension/udelukkelse, medfører automatisk eksklusion af foreningen i samme periode uden ankemulighed overfor bestyrelse/generalforsamling og uden kontingentrefusion.

§5: ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden d. 1. december og der indkaldes med 1 måneds varsel på klubbens hjemmeside, eller igennem andet af klubben almindeligt anvendt medie. med angivelse af dato, tid og sted.

Stk. 3: Dagsordenen for generalforsamlingen bekendtgøres 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på foreningens hjemmeside eller igennem andet af klubben almindeligt anvendt medie.

Stk. 4: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5: Stemmeret har bestyrelsen, aktive seniormedlemmer og aktive ungdomsmedlemmer.

Den stemmeberettigede skal have været medlem af foreningen senest en måned før generalforsamlingen, og    ikke have kontingentrestance.

Aktive ungdomsmedlemmer under 15 år, kan alene stemme hvis de er ledsager af forældre/værge.

Stk. 6: Der kan kun afgives en stemme per aktivt medlem.

Stk. 7: Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde og ved fuldmagt til et stemmeberettiget medlem.Valg til bestyrelsen skal dog ske ved skriftlig stemme   sammen med fuldmagten.

Stk. 8: Støttemedlemmer og æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§6: DAGSORDEN

Stk. 1:  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år

d) Fastsættelse af kontingent

e) Behandling af eventuelt indkommende forslag

f) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter

g) Valg af revisor samt revisorsuppleant

h) Eventuelt

§7: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til foreningens formand.

Stk. 2: I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat for bestyrelsen med oplysninger om det emne der ønskes behandlet.

Stk. 3: Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne fra §5.

§8: GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE MV.

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 2 stk. 4, § 12 stk. 1, § 13 stk. 2 og 3.

Stk. 3: Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal forslag og afstemning ved personvalg til bestyrelsen foregå skriftligt.

Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Stk. 5: Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 6: Protokollen er tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen.

§9: BESTYRELSEN OG VALG

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2: Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagende forhandlinger forpligter foreningen.

Stk. 3: Valgbare til bestyrelsen er seniormedlemmer samt forældre/værge til juniorspillere og andre frivillige med interesse i foreningen.

Stk. 4: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, samt hvis det er muligt, 2 – 4 almindelige bestyrelsesmedlemmer. Valget skal godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 5: Tegningsret har formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen. Ved en af disses forfald tegnes foreningen af formanden eller kassereren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren.

Stk. 6: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 7: Bestyrelsens arbejde er ulønnet, og bestyrelsen har mandat til at beslutte om aktive spillere, eller spillere som har familiemedlemmer, som bliver valgt ind i bestyrelsen, eller som udfører andet fast frivilligt arbejde for klubben skal fritages helt eller delvist for at betale kontingent.

§10: KONSTITUERING

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2: Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagende forhandlinger forpligter foreningen.

Stk. 3: Valgbare til bestyrelsen er seniormedlemmer samt forældre/værge til juniorspillere og andre frivillige med interesse i foreningen.

Stk. 4:  Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, samt hvis det er muligt, 2 – 4 almindelige bestyrelsesmedlemmer. Valget skal godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 5: Tegningsret har formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen. Ved en af disses forfald tegnes foreningen af formanden eller kassereren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren.

Stk. 6: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 7: Bestyrelsens arbejde er ulønnet, og bestyrelsen har mandat til at beslutte om aktive spillere, eller spillere som har familiemedlemmer, som bliver valgt ind i bestyrelsen, eller som udfører andet fast frivilligt arbejde for klubben skal fritages helt eller delvist for at betale kontingent.

§11: REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra d. 1 november til d. 31 oktober.

Stk. 2: Bestyrelsen skal senest 3 uger efter regnskabsåret er afsluttet, afgive årsregnskab for det foregående regnskabsår til revisoren.

Stk. 3: Det reviderede regnskab forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 4: Årsregnskabet kan udleveres til foreningens medlemmer 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren.

Stk. 5: Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik og den foreliggende revisionsstruktur som udelukkende kan ændres af generalforsamlingen.

Stk. 6: Årsregnskabet forsynes med revisorens påtegning.

Stk. 7: Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og bogføring.

Stk. 8: Revisoren skal foretage uanmeldt beholdningseftersyn hos kassereren mindst en gang pr. regnskabsår.

§12: VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1: Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de angivende stemmer er for.

§13: FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3: Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 4: I forbindelse med foreningens opløsning, skal foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, overgives til Herning Kommune.

Stk. 5: Gaver, legater eller sponsorstøtte, der ikke hidrører fra det offentlige, og som er givet foreningen til særlig formål, og som ved foreningens opløsning ikke er udnyttet, skal tilbagegives eller anvendes efter givers ønske.

Stk. 6: Offentlige tilskud tilbagebetales til rette instanser.